හිතවත් පාරිභෝගිකයිනි. උදාවු සිංහළ අලුත් අවුරුදු උත්සව සමයේ අප ආයතනය අප්‍රේල් මස 19 දින නැවත ඔබ වෙනුවෙන් විවෘත වන බව කරුණවෙන් සලකන්න. ඔබ සැමට සතුට සෞභාග්‍ය පිරි සුභ නව වසරක් වේවා...!.

Thousands of things Under one roof

FAVOURITE GROCERIES NOW @ ONLINE STORE

Shop Now

Latest Arrivals

Browse our latest products at ranjan lanka online store.

Add To Cart
Out of stock
395.00 LKR

Add To Cart
Out of stock
395.00 LKR

Add To Cart
Out of stock
495.00 LKR

Add To Cart
Out of stock
320.00 LKR

Add To Cart
Out of stock
Dognatick Herbal Pet Soap 120g Dognatick Pet Care
195.00 LKR

Add To Cart
Out of stock
295.00 LKR

Best Buys

Browse Best Buy Products at Ranjan Lanka Online Store

Add To Cart
Out of stock
Philips Beard Trimmer BT3201/15 philips  Personal Care
5,325.00 LKR

Add To Cart
Out of stock
Higurala (හිගුරල) 250g RanjanLanka Vegitables
70.00 LKR

Astra Fat Spread 250g Astra Jam, Sauce & Pickle
325.00 LKR

Add To Cart
Out of stock
Pasli (පාස්ලි) 100g RanjanLanka Vegitables
80.00 LKR

Nestle Milk Maid 390g Nestle Dairy product
275.00 LKR

Add To Cart
Out of stock
Kiri Ala (කිරි අල) 250g RanjanLanka Vegitables
50.00 LKR

Add To Cart
Out of stock
8,400.00 LKR 7,140.00 LKR

Home Gym Collection

Grab your favourite Home Gym collection at Ranjan Lanka Online Store


Shop Now